Detektívna služba

V oblasti detektívnych služieb poskytujeme služby na profesionálnej úrovni kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v celej šírke bezpečnostnej problematiky.

Cieľom našich detektívnych služieb je riešenie obchodných, rodinných či iných neštandardných životných situácii. Súkromie našich klientov je pre nás najvyššou prioritou. Každý náš detektív je zo zákona viazaný doživotnou mlčanlivosťou, tej ho môže zbaviť len samotný klient.

Detektívna služba zahŕňa:

  • hľadanie osoby (pobyt, výskyt, styky, prípadne ďalšie skutočnosti)
  • hľadanie majetku (objem, miesto výskytu, príp. ďalšie skutočnosti)
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  • zisťovanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom (svedkovia, hodnovernosť svedkov, listinné dôkazy a pod.)
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
top