Strážna služba (Fyzická ochrana objektov)

V oblasti fyzických služieb poskytujeme spojenie stacionárnej strážnej služby a mobilných strážnych hliadok, ktorých účinnosť je podporená modernými bezpečnostnými technológiami.

Fyzická ochrana objektov je určená najmä širokej podnikateľskej verejnosti, majiteľom stredných a veľkých priemyselných objektov, administratívnych budov, skladísk a terminálov, supermarketov alebo verejnosti prístupných budov. Jej úlohou je minimalizovať možnosť realizácie vopred definovaných hrozieb a rizík.

Služba je vykonávaná vybranými, preverenými, fyzicky zdatnými, uniformovanými a na požadovanú úroveň vyškolenými bezpečnostnými pracovníkmi.

Pracovníci fyzickej ostrahy svojou prítomnosťou na objekte pôsobí preventívne a súčasne plní rad úloh k ochrane objektu, ktoré nemožno zabezpečiť iným spôsobom.

Hlavné činnosti

Ochrana objektov stacionárnou strážnou službou – je vykonávaná formou nepretržitej prítomnosti bezpečnostných pracovníkov v príslušnom objekte, jeho obhliadaním a nepretržitom sledovaní. Ochrana objektov môže byť v prípade záujmu zákazníka zaisťovaná aj cvičenými strážnymi psami. Stacionárnu strážnu službu je možné využiť aj na zabezpečovanie poriadku na verejných podujatiach.

Ochrana objektov mobilnou strážnou hliadkou – pozostáva z pravidelných, resp. nepravidelných obhliadok chránených objektov v rámci stanoveného územia vymedzeného jednotlivými chránenými objektmi. V prípade narušenia objektu zabezpečujú motorizovaní pracovníci mobilnej hliadky jeho adekvátnu represívnu ochranu.

V rámci fyzickej ochrany ponúkame:

 • Stacionárna alebo mobilná forma (obhliadky)
 • Rozsiahle personálne kapacity (aj pre nárazové podujatia)
 • Uniformovaní pracovníci
 • Pracovníci v civile
 • Výkon 24×7

Ostrahu vykonávajú na úrovni:

 • strážca – základnou úrovňou bezpečnostného pracovníka so štandardným školením. Konkrétna náplň práce sa odvíja od typu objektu a požiadaviek klienta.
 • strážca so zbraňou – špeciálne vyškolený bezpečnostný pracovník, ktorý je vybavený strelnou zbraňou a ovláda postupy zvládania krízových situácií spojených s výkonom ozbrojenej služby.
 • psovod – preškolený k riadnemu ovládaniu služobného psa, u ktorého deklarujeme všetky potrebné očkovania a dokumentáciu.
 • dispečer – určený na obsluhu technológií a technických zariadení a ku koordinácii servisných organizácií.
 • operačný dôstojník – dohliada nad bezpečnostnými technológiami a riadi tím bezpečnostných pracovníkov, pri krízových situáciách koordinuje evakuáciu objektu. V prípade neprítomnosti bezpečnostného manažéra je schopný fungovať ako jeho zástupca.
 • smiling guard (Strážca v obleku) – vhodný do administratívnych budov, obchodných centier a retailu. Musí byť komunikatívny a ústretový.
 • strážca rámp – určený pre riadenie zásobovania na rampách obchodných centier, retailových predajní, hotelov i priemyselných prevádzok.
 • lobby guard – vhodný do luxusných hotelových komplexov, kde je kladený dôraz na maximálnu kvalitu, nadštandardné spoločenské správanie a jazykovú vybavenosť.
 • zásahová jednotka – mobilná zložka ostrahy zložená zo špeciálne vyškolených zamestnancov, ktorá môže vykrývať niekoľko objektov naraz.
 • recepčný – plní úlohy spojené s informačným servisom, kontrolou vstupu do budovy, príjmom a triedením pošty , agendou office manažmentu a ďalšie podľa špecifikácie klienta.
 • strážca logistika – určený pre riadenie a kontrolu logistických procesov v areáloch centrálnych skladov a logistických prevádzok, využíva špeciálny logistický softvér.
 • ostraha v civile – určená na elimináciu krádeží, zameriava sa na organizovanú trestnú činnosť a odhaľuje internú kriminalitu.
top