Odborná príprava osôb

Príprava osôb na skúšku pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti na výkon a podnikanie v oblasti strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.

Poskytovanie odborných rád (poradenstvo) pri prevádzkovaní strážnej služby alebo detektívnej služby. Špecializovaná a všeobecná príprava osôb na výkon strážnej služby a detektívnej služby.

Formy našej odbornej prípravy

príprava osôb na skúšku odbornej spôsobilosti s cieľom umožniť osobe získať preukaz odbornej spôsobilosti typ S alebo typ P

  • preukaz typu ,,S,, na výkon strážnej služby a detektívnej služby. Oprávňuje osobu aj na riadenie a kontrolu v bezpečnostnej službe.
  • preukaz typu ,,P,, pre prevádzkovateľov bezpečnostných služieb – pre fyzické osoby, alebo pre štatutárne orgány, prokuristov aj splnomocnených zástupcov právnických osôb a splnomocnené osoby

špecializovaná príprava osôb zameraná na všeobecné znalosti a predpoklady na výkon, riadenie a kontrolu strážnej služby a detektívnej služby

  • získanie profesionálnych zručností potrebných pre priamy výkon strážnej služby a detektívnej služby
  • metodika riadenia a kontroly výkonu strážnej služby a detektívnej služby

príprava osôb poskytujúcich ochranu finančných a bankových inštitúcií

  • naplnenie osobitných podmienok určených prevádzkovateľom bezpečnostných služieb Krajským riaditeľstvom Policajného zboru

príprava osôb poskytujúcich bezpečnostné služby na objektoch osobitnej dôležitosti

  • zabezpečenie odbornej prípravy osôb, ktoré plnia úlohy súvisiace s ochranou objektov osobitnej dôležitosti v zmysle podmienok určených zákonom č. 473/2005 Z.z.

Naši lektori sú odborne zdatní, s individuálnym prístupom k uchádzačom. V rámci kurzu sa kladie dôraz na objasnenie všetkých, dôležitých tém. Teória je vhodne doplňovaná praktickými príkladmi z výkonu služby zo zistení kontrolných orgánov, pričom zameranie je orientované na najčastejšie sa vyskytujúce pochybenia pracovníkov bezpečnostných služieb, ako aj na možnosti predchádzania problémom spolu s technickými prostriedkami a pomôckami. Takýto prístup zabezpečí, že absolventi sú ihneď pri príchode do praxe v maximálne možnej miere pripravení riešiť najčastejšie sa opakujúce rizikové situácie v súlade so zákonom.

Uchádzačom poskytujeme učebné texty (učebnice) aktualizované podľa zmien, ktoré v daných oblastiach prináša meniaca sa legislatíva.

Prihlásiť sa na kurz

V prípade, že ste neuspeli na skúške odbornej spôsobilosti vieme Vám sprostredkovať opravnú skúšku aj v inom školiacom zariadení. Školiace zariadenie môže účtovať manipulačný poplatok.

top