Správne poplatky

# Úkon alebo konanie správneho orgánu Výška poplatku
A. Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
1. strážnej služby 82,50 eur
2. detektívnej služby 99,50 eur
3. odbornej prípravy a poradenstva 116 eur
4. vlastnej ochrany 66 eur
5. technickej služby 66 eur
6. profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou 150 eur
B. Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky 66 eur
C. Podanie žiadosti na vykonanie skušky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
1. skúška typu S 16,50 eur
2. skúška typu P 49,50 eur
3. skúška typu CIT 50 eur
D.  Podanie žiadosti o udelenie akreditácie 165,50 eur
E. Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu 3 eur
F.  Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti 50 eur
G.  Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby 33 eur
H.  Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky 33 eur
I. Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 eur
J. Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie 33 eur
K. Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie 16,50 eur
L. Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie 66 eur
M.  Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti 16,50 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen b) a h) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Poznámky
1. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena i) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži. Pri každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena k) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná na podnet správneho orgánu.
2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena l) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná na podnet správneho orgánu.
top