Požiarná ochrana a BOZP

V oblasti detektívnych služieb poskytujeme služby na profesionálnej úrovni kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v celej šírke bezpečnostnej problematiky.

  • stály informačný servis o zmenách predpisov v PO a BOZP formou aktualizácie prevádzkovo-bezpečnostnej dokumentácie
  • evidencia spracovaných dokumentov v PO a BOZP a ich pravidelná aktualizácia
  • asistenčná služba v prípade krízových situácií spojených s oblasťou bezpečnosti práce (formou asistencie na telefóne, emailom, podľa možnosti osobná asistencia na pracovisku)
  • pravidelné kontroly dodržovania predpisov PO a BOZP na pracovisku min. 2x ročne podľa cenovej ponuky
  • školenie formou e-learningovej aplikácie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Výkon povinností a zistení požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy SR (najmä zo Zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov).

Požiarna ochrana (PO)

Zaistenie povinností a požiadaviek daných Zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

top